Société et Musée Paderewski – Morges / Fondation Paderewski

Société et Musée Paderewski w Morges powstało 30 czerwca 1977 r. z inicjatywy pianisty Henryka Witkowskiego, ucznia Zygmunta Dygata. Współzałożycielami byli: Lidia Opieńska, Werner Fuchss, Jean-Georges Martin, Jean-Jacques Glayre oraz Xavier Salina. Celem Towarzystwa było utworzenie muzeum poświęconego Mistrzowi oraz podejmowanie działań służących kultywowaniu pamięci oraz upowszechnianiu wiedzy o polskim artyście i polityku, tak ściśle związanym ze Szwajcarią. Towarzystwo wydawało drukiem rocznik „Annales Paderewski", organizowało koncerty oraz konkurs im. Paderewskiego dla młodych muzyków.

W 2014 r. na bazie Société et Musée Paderewski powstały dwie organizacje: La Fondation Paderewski oraz L'Association des amis du Musée Paderewski.

 

Zob. także: Xavier Salina, Société Paderewski – Towarzystwo Paderewskiego w Morges, w: Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wybór tekstów i ilustracji Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010, s. 191-194.